Nếu không có chun buộc tóc, bạn có thể dùng một chiếc bút thay trâm cài để cố định kiểu tóc búi. 

 Theo Always Pretty Useful 

Giang Nguyên   |