Mỗi nhóm nhạc có một màu lightstick với ý nghĩa riêng, bạn có thể phân biệt được không?