Độ hiểu biết của bạn đang ở mức nào? Hãy thử nhé!

Cây chua me đất là biểu tượng của... 

So tài hiểu biết các biểu tượng quốc gia trên thế giới (2)

Quốc điểu của Nhật Bản là:

Hồ tiêu là biểu tượng của quốc gia nào? 

So tài hiểu biết các biểu tượng quốc gia trên thế giới (2) - 5

Bức tượng Chúa Cứu thế là biểu tượng của... 

So tài hiểu biết các biểu tượng quốc gia trên thế giới (2) - 6

Quốc thụ của Canada là:

Hoa diên vĩ đen là quốc hoa của quốc gia nào? 

So tài hiểu biết các biểu tượng quốc gia trên thế giới (2) - 11

Biểu tượng của Bờ Biển Ngà là: