Ngày nay với 100 đồng, bạn sẽ mua được gì?

Ngày nay với 100 đồng, bạn sẽ mua được gì?